Ni meqaley de Zazakiyê Pılemoriye bınge gureto – Bu makalede Pülümür (Kuzey-Dersim)-Zazacası esas alınmıştır

mısal (örnek) : pêsaene, potene, pojiyaene

pêsaene [pêsen-, pêsa-, -pês-] : pişmek

 

  pêsais : pişme

 

  pêsae n : pişkin  

  pêsaiye m : pişkin  

  pêsaey : pişkinler

 

  pêsaoğ n : pişen

  pêsaoğe m : pişen

  pêsaoği x : pişenler

potene [pozen-, pot-, -poz-] : pişirmek

 

  potis : pişirme

 

  pote n : pişmiş 

  potiye m : pişmiş 

  potey : pişmişler

 

  potoğ n : pişiren

  potoğe m : pişiren

  potoği x : pişirenler

pojiyaene [pojin-, pojiya-, -poji-] : pişirilmek

 

  pojiyais : pişirilme

 

  pojiyae : pişirilmiş   

  pojiyaiye : pişirilmiş   

  pojiyaey : pişirilmişler

Bu örnekteki gibi -birbirinden türemiş eylemler bir kümede ele alınıp- bütün diğer eylemlerden de aynı şekilde sözcükler oluşturulabilir. (Kaideler için açıklamalara bakın.)

.......................................

 

Çekuyê bini (başka sözcükler) :

Bu sözcükler aşağıda belirtilen eylemlere referans eden sadece kısa birer örnektir. (Yani, burada hepsi yazılı değil.) Bazı sözcüklerin türevi tartışılır (?).

ard·i ['ardene' ra] ? : un

bereq [→ 'bereqiyaene'] : parıltı   

bırr [→ 'bırnaene'] : orman

bırr·ek [→ 'bırnaene'] : testere

borr n, -m [→ 'borraene'] : 'kalın ses'

cemed n [→ 'cemednaene'] : buz

cerrev n [→ 'cerrevnaene'] : deney

·in n ['cüyaene' ra] : harman

çer·['çerdene' ra] : çimen

çerex [→ 'çerexnaene'] : dünüm, döngü

çhıl·ık·[→ 'çhılkaene'] : damlacık

çhik n [→ 'çhikaene'] : kıvılcım

çılq n, -m [→ 'çılqaene'] : çalkalanmış; cılk  

da·ik·['daene' ra] : anne

deşt·ek·i ['deştene' ra] : dikiş ipliği

derj·ên·i [ 'deştene' ra] : iğne

dez [→ 'dezaene'] : ağrı, acı  

fıkır [→ 'fıkıriyaene'] : düşünce, fikir   

fırr·e ['fırraene' ra] : güç

fıs·e ['fısaene' ra] : osuruk  

fiq·['fıqaene' ra] : kahkaha   

gımar·i [→ 'gımariyaene'] : pislik, koku

gırm·ık·e ['gırmaene' ra] : yumruk 

girê [→ 'girênaene'] : düğüm 

gurê [→ 'gurênaene'] : çalışma, iş 

ğelet n, -m  [→ 'ğeletnaene'] : yanlış

hered [→ 'herednaene'] : darılma, gücenme, küskünlük

hesav [→ 'hesavnaene'] : hesap

jêde [→ 'jêdenaene'] : çok, fazla

koç·ên ['kotene²' ra] : tomurcuk

kut·ık ['kotene¹ /kotene² /kuyaene'] ? : köpek 

kux·ık·['kuxaene' ra] : öksürük

leng n, -[→ 'lengaene'] : topal 

lerz [→ 'lerzaene'] : titreme, titreşim

lerz·[→ 'lerzaene' ra] : acele, tezlik, ivedilik

lew [→ 'lewaene'] : dudak

lew·[→ 'lewaene'] : yan, taraf

mend·ık·['mendene' ra] : pişirilerek yenilen bir bahar bitkisi  

mir ['miştene' ra] ? : hamur

mor·['mordene' ra] : sayı

mor·ek·['mordene' ra] ? : boncuk

mos·['mosaene' ra] ? : balık

mos·['mosaene' ra] ? : yoğurt

neqıs [→ 'neqesnaene'] : nakış, süs

niş·t·an·['niştene' ra] ? : yüzük

onc·i·a ['ontene' ra] : gene, yine

perr·(en(m) [→ 'perraene'] : kanat

pers n [→ 'persaene'] : soru

phıt n [→ 'phıtaene'] ? : bebek

qırt·ık·e m ['qırtaene' ra] : gırtlak

rem [→ 'remaene'] : kaçma, kaçış; kaçırma

reqıs [→ 'reqesnaene'] : dans, raks

res·ên ['reştene' ra] : urgan, halat, ip

rês n ['rêştene' ra] : tire, iplik 

rêşt·ık·e ['rêştene' ra] : 

rêz n [→ 'rêzaene'] : sıra, dizi

ruç n, -[→ 'ruçıkıtene'] : çelimsiz, zayıf, tüyleri yolunmuş 

ruç·ık [→ 'ruçıkıtene'] : çelim

senc·e ['sentene' ra] : tartı

serm [→ 'sermaene'] : utanç

sıt ['dıtene' ra] ? : süt

tas·['taştene' ra] ? : tas

ters [→ 'tersaene'] : korku

vız·ık n, -['vızaene' ra] : sivrisinek 

ved [→ 'vednaene'] : vaat (söz verme); adak

vor·['voraene' ra] : kar

voz ['voştene' ra] : koşu, kaçış

voz·['voştene' ra] ? : içyağı

wan·e·bend ['wendene' ra] : kitap 

waşt·i n, -y·['waştene' ra] : nişanlı; sevgili  

wend·ek ['wendene' ra] : okul  

werd ['werdene' ra] : yemek, yiyecek

xeles·e [→ 'xelesnaene'] : kurtuluş

xezel [→ 'xezelnaene'] : eğlenme, eğlence; meşguliyet, oyalanma

-za ['zaene' ra] : -zade (oğul)

zereq [→ 'zereqiyaene'] : ışıltı   

zewez [→ 'zeweznaene'] : evlenme

zıng·ıl ['zıngaene' ra] :  zil 

zurn·: ['zurraene' ra] : zurna

Aslê çeku (sözcüklerin aslı) :

cüin < cuyın

daike < dayıke

derjêni < derzêni < dercêni

dez < dec

girê < gırê

hesav < hesab

jêde < zêde

lerz < lerc

lerze < lerce

more < mare

moreke < mareke

mose < mase

most < mast

oncia < ancia

rêz < rêc

vore < vewre

xezel < xecel

zewez < zewec

.......................................

Vengê onomatopi (yansıma sesler) :

Canlı ve cansız varlıkların çıkardığı doğal seslerden esinlenerek benzer seslerle yeni sözcükler oluşturulur. Bu sözcüklerin -çoğu zaman yalın haldeyken- bir anlamı yoktur, ancak bunlara ek getirilerek yeni eylemler türetilir ve böylece bir anlam kazanırlar.

'çeq, çhılk, çhirr, çhiv, çılq, çıng, çırp, çız, fırk, fırr, fırt, fıs, fiq, firq, fis, fişt, fit, gım, gıp, gırm, gırr, gurr, guz, ğıl, ğul, hew, hiq, hirr, khaft, khak, khart, khırt, khurt, khuz, kuf, kux, kış, kuk, mıl, mılç, mırr, niaw, nuqut, peq, phırt, phıt, pıs, puf, qeqev, qırç, qırr, qırt, qışt, qız, qult, qurr, qut, rep, req, şiq, şirp, şirr, teq, tık, tıng, tırng, tıs, vın, vıng, vırr, vız, warr, xınc, xırm, xırp, xırr, xıs, xişt, xul, xurr, xus, zım, zıng, zıq, zırr, zırt, zurr ...'

.......................................

Waxtqesê sadey (temel eylemler) :

-ø-

daene [dan-, da-, -d-] : vermek

verdaene [verdan-, verda-, -verd-] : bırakmak 

vındaene : → vınetene

vozdaene [vozdan-, vozda-, -vozd-] : → voştene

zaene [jên-, za-, -z-] : doğurmak (hayvanlar için) 

-d-

ardene [an-, ard-, -ar-] : getirmek

berdene [ben-, berd-, ber-] : götürmek 

çerdene [çeren-, çerd-, -çer-] : otlamak 

kerdene [ken-, kerd-, -ker-] : yapmak, etmek

mendene [manen-, mend-, -man-] : kalmak

merdene [mıren-, merd-, -mır-] : ölmek

mordene [moren-, mord-, -mor-] : saymak 

terdene [teren-, terd-, -ter-] : tıraş etmek, tıraş olmak

verdene : → verdaene 

vêrdene [vêren-, vêrd-, -vêr-] : geçmek; geçerli olmak; tükenmek, zamanı geçmek

vordene [voren-, vord-, -vor-] : yün taramak

wendene [wanen-, wend-, -wan-] : okumak; ötmek 

werdene [wen-, werd-, -wer-] : yemek 

-t-

cütene [-, cüt-, -] : → cüyaene

deştene [derzen-, deşt-, -derz-] : (dikiş) dikmek 

dıtene [dosen-, dıt-, -dos-] : sağmak 

eştene [erzen-, eşt, -erz-]: atmak 

fiştene [fin-, fişt-, -fi-] : sokmak; hızlı ve gösterişli yürümek

guretene [cên-, guret-, -cêr-] : almak

khustene [khuzen-, khust-, -khuz-] : inlemek  

kırrıştene [kırrısn-, kırışt-, -kırrısn-] : taşımak, nakletmek

kiştene [kisen-, kişt-, -kis-] : öldürmek 

kotene¹ [kun-, kot-, -ku-] :  (bir şeye) girmek, (takattan) düşmek, yorulmak   

kotene² [koçen-, kot-, -koç-] : kemirmek   

kutene [kun-, kut-, -ku-] : → kuyaene

liştene [lisen-, lişt-, -lis-] : yalamak  

miştene [-, mişt-, -] : ovmak, yoğurmak

litene [lin-, lit-, -li-] : emmek  

niştene [nisen-, nişt-, -nis-] : konmak; dinmek 

nuştene [nusnen-, nuşt-, nus-] : yazmak

ontene [oncen-, ont-, -onc-] : çekmek   

piştene [pisen-, pişt-, -pis-] : sarmak  

potene [pozen-, pot-, -poz-] : pişirmek

reştene [resen-, reşt-, -res-] : ulaşmak; yetişmek; olgunlaşmak  

rêştene [rêsen-, rêşt-, -rês-] : eğirmek  

rotene [rosen-, rot-, -ros-] : satmak

sentene [sencen-, sent-, -senc-] : tartmak

şütene [şün-, şüt-, -şü-] : yıkamak

taştene [tasen-, taşt-, -tas-] : oymak, yontmak

tırtene [tıren-, tırt-, -tır-] : çalmak

vatene [van-, va(t)-, vaz-] : söylemek

vetene [vez-, vet-, -vez-] : çıkarmak 

vındetene [-, vındet-, -] : → vınetene

vınetene [vınden-, vın(d)et-, -vınd-] : kalmak, durmak

vıraştene [vırazen-, vıraşt-, -vıraz-] : yapmak (imal etmek, inşa etmek)

voştene [vozen-, voşt-, -voz-] : koşmak                                   

waştene [wazen-, waşt-, -waz-] : istemek, arzulamak

-ıt-

cınıtene [cınen-, cınıt-, -cın-] : (müzik) çalmak 

çılqıtene [-, çılqıt-, -] : → çılqnaene

çinıtene [çinen-, çinıt-, -çin-] : biçmek

esterıtene [esteren-, esterıt-, -ester-] : silmek   

ğeletıtene [-, ğeletıt-, -] : → ğeletnaene

hencıtene [hencnen-, hencıt-, -hencn-] : ezmek

kınıtene [kınen-, kınıt-, -kın-] : kazmak, eşelemek; kaşımak  

koçıtene [-, koçıt-, --] : → kotene¹

munıtene [munen-, munıt-, -mun-] : örmek  

nıçkıtene [nıçknen-, nıçkna-, -nıçkn-] : dürtmek  

nımıtene [nımen-, nımıt-, -nım-] : örtmek

pêmıtene [pêmen-, pêmıt-, -pêm-] : ölçmek   

pholkıtene [pholknen-, pholkıt-, -pholkn-] : Alm. ausmelken   

pıskıtene [pısknen-, pıskıt-, -pıskn-] : parçalamak, patlatmak      

pinıtene [-, pinıt-, -] : → pinaene

ramıtene [ramen-, ramıt-, -ram-] : sürmek

ruçıkıtene [ruçıknen-, ruçıkıt-, -ruçıkn-] : yolmak, koparmak

sanıtene [-, sanıt-, -] : → sanaene

sencıtene [-, sencıt-, -] : → sentene

sıkıtene [sıknen-, sıkıt-, -sıkn-] : kırmak  

sımıtene [sımen-, sımıt-, -sım-] : içmek

terkıtene [terknen-, terkna-, -terkn-] : terk etmek

xapıtene [xapnen-, xapıt-, -xapn] : kandırmak 

xencıtene [-, xencıt-, -] : → xıncnaene

xerepıtene [xerepnen-, xerepıt-, -xerepn-] : bozmak, çürütmek

zanıtene [-, zanıt-, --] : → zanaene

-a-

amaene [yen-, am-, -êr-] : gelmek 

asaene [asen-, as-, -as-] : görünmek, gözükmek

bervaene [berven-, berva-, -berv-] : ağlamak  

biyaene [copula, bi-, b-/v-] : olmak, olunmak; doğmak 

borraene [borren-, borra-, -borr-] : bağırıp çağırmak

cüaene [cüen-, cüa-, -cü-] : yaşamak 

cüyaene [cün-, cüya-, -cü-] : çiğnemek   

çeqaene [çeqen-, çeqa-, -çeq-] : çatırdamak  

çeraene [-, çera-, -] : → çerdene

çhılkaene [çhılken-, çhılka-, -çhılk-] : damlamak

çhikaene [çhiken-, çhika-, -çhik-] : acıyla bağırmak

çhirraene [çhirren-, çhirra-, -çhirr-] : gıcırdamak  

çhivaene [çhiven-, çhiva-, -çhiv-] : ötmek 

çılqaene [çılqen-, çılqa-, -çılq-] : çalkalanmak  

çıngaene [çıngen-, çınga-, -çıng-] : çınlamak

çırpaene [çırpen-, çırpa-, -çırp-] : çıtırdamak

çızaene [çızen-, çıza-, -çız-] : şiddetle bağırmak; şiddetle ağırmak; cızırdamak

çinaene [-, çina-, -] : → çinıtene 

daraene [daren-, dara-, -dar-] : acele bir yerden ayrılmak, yola koyulmak

dezaene [dezen-, deza-, -dez-] : ağrımak, acımak  

dırraene : → dırriyaene

diyaene¹ [vinen-, di-, -vin-] : görmek

fırkaene [fırken-, fırka-, -fırk-] : seslice sümkürmek (koyun, keçi gibi hayvanlarda)

fırraene [fırren-, fırra-, -fırr-] : vınlamak; kanat çırpmak; seslice sümkürmek

fısaene [fısen-, fısa-, -fıs-] : fısırdamak, tısırdamak

fiqaene [fiqen-, fiqa-, -fiq-] : kahkaha atmak, kıkır kıkır gülmek

firqaene [firqen-, firqa-, -firq-] : yüksek sesle konuşmak, bağırarak söylenmek 

gımaene [gımen-, gıma-, -gım-] : gürlemek 

gınaene [gınen-, gına-, -gın-] : (bir şeye) değmek, düşmek 

gıpaene [gıpen-, gıpa-, -gıp-] : kütürdemek   

gırmaene [gırmen-, gırma-, -gırm-] : gümbürdemek 

gırraene [gırren-, gırra-, -gırr-] : hırlamak  

gızgızaene [gızgızen-, gızgıza-, -gızgız-] : tahrik olmak

gurraene [gurren-, gurra-, -gurr-] : gürüldemek

guzaene [guzen-, guza-, -guz-] : şiddetle vınlamak, vızıldamak  

ğılaene [ğılen-, ğıla-, -ğıl-] : kaynaşmak, oynaşmak, titreşmek  

hewaene [hewen-, hewa-, -hew-] : inlemek, inler gibi havlamak 

hiqaene [hiqen-, hiqa-, -hiq-] : kıkır kıkır gülmek

hirraene [hirren-, hirra-, -hirr-] : kişnemek; kıkırdamak 

huyaene [huyn-, huya-, -hu-] : gülmek 

jivaene [jiven-, jiva-, -jiv-] : inlemek; yakınmak, sızlanmak

khaftaene [khaften-, khafta-, -khaft-] : acı ile bağırmak (tilki, köpek, kurt gibi hayvanlar için)

khartaene [kharten-, kharta-, -khart-] : acı ile bağırmak (tilki)

khırtaene [khırten-, khırta-, -khırt-] : kıtırdamak  

khuzaene [-, khuza-, -] : → khustene

koçaene [-, koça-, --] : → kotene¹

kufaene [kufen-, kufa-, -kuf-] : oflayıp poflamak  

kungaene [kungen-, kunga-, -kung-] : zar zor yürümek  

kuyaene [kun-, kuya-, -ku-] : dövmek 

kuxaene [kuxen-, kuxa-, -kux-] : öksürmek  

lawaene [lawen-, lawa-, -law-] : havlamak

lengaene [lengen-, lenga-, -leng-] : topallamak  

leqaene [leqen-, leqa-, -leq-] : kımıldamak   

lerzaene [lerzen-, lerza-, -lerz-]  titremek

lewaene [lewen-, lewa-, -lew-] : kımıldamak, sallanmak

mılaene [mılen-, mıla-, -mıl-] : mırıldanmak  

mılçaene [mılçen-, mılça-, -mılç-] : şapırdanmak

mısaene [mısen-, mısa-, -mıs-] : öğrenmek; alışmak 

moraene [-, mora-, -] : → mordene

mosaene [mosen-, mosa-, -mos-] : şişmek 

munaene [-, muna-, -] : → munıtene

nalaene [nalen-, nala-, -nal-] : inlemek

nıqaene [nıqen-, nıqa-, -nıq-] : ıhlamak

nisaene [-, nisa-, -] : → niştene

nusnaene [-, nusna-, -] : → nuştene

peqaene [peqen-, peqa-, -peq-] : patlamak    

perraene [perren-, perra-, -perr-] : uçmak  

persaene [persen-, persa-, -pers-] : sormak

pêsaene [pêsen-, pêsa-, -pês-] : pişmek

phılaene [phılen-, phıla-, -phıln-] : Alm. nuscheln  

phıtaene [phıten-, phıta-, -phıt-] : fısıldamak

pısaene [pısen-, pısa-, -pıs-] : fısıldamak

pinaene [pinen-, pina-, -pin-] : takip etmek 

piyaene [pin-, piya-, -pi-] : kollamak 

poaene [poen-, poa-, -po-] : çürümek

pufaene [pufen-, pufa-, -puf-] : homurdanmak  

qırçaene [qırçen-, qırça-, -qırç-] : gıcırdamak, çıtırdamak    

qırraene [qırren-, qırra-, -qırr-] : melemek    

qırtaene [qırten-, qırta-, -qırt-] : kıtırdamak    

qıştaene [qışten-, qışta-, -qışt-] : cıyak cıyak ötmek    

qızaene [qızen-, qıza-, -qız-] : kızarmak, cızırdamak   

qirraene [qirren-, qirra-, -qirr-] : bağırmak, çığlık atmak   

qizaene [qizen-, qiza-, -qiz-] : cıyak cıyak bağırmak   

qorraene [qorren-, qorra-, -qorr-] : böğürmek   

qultaene [qulten-, qulta-, -qult-] : hafif çalkalama sesi çıkarmak 

qurraene [qurren-, qurra-, -qurr-] : guruldamak   

remaene [remen-, rema-, -rem-] : kaçmak

reqaene [reqen-, reqa-, -req-] : tıkırdamak, çınlamak

rêzaene [rezen-, reza-, -rez-] : akmak 

roaene [roen-, roa-, -ro-] : filizlenmek, çimlenmek

rosaene [-, rosa-, -] : → rotene

sanaene [sanen-, sana-, -san-] : sallamak 

sencaene [-, senca-, -] : → sentene

sermaene [sermain-, sermaiya-, -sermai-] : utanmak   

sınaene [sınen-, sınıt-, -sın-] : hapşırmak

soaene [soen-, soa-, -so-] : aşınmak  

şiqaene [şiqen-, şiqa-, şiq-] : ani ve yüksek ses çıkarmak, bağırmak  

şirpaene [şipen-, şipa-, şip-] : damlamak, şıpırdamak

şirraene [şirren-, şirra-, şirr-] : şırıldamak 

şiyaene [son-, şi-, şêr-] : gitmek

şüyaene [şün-, şüya-, -şü-] : yıkanmak

teqaene [teqen-, teqa-, -teq-] : patlamak, çatlamak

tersaene [tersen-, tersa-, -ters-] : korkmak 

thıkaene [thıken-, thıka-, -thık-] : titremek

thorraene [thorren-, thorra-, -thorr-] : cesaret etmek

tıkaene [tıken-, tıka-, -tık-] :  tıkırdamak

tıngaene [tıngen-, tınga-, -tıng-] : tıngırdamak

tırngaene [tırngen-, tırnga-, -tırng-] : → tıngaene

tısaene [tısen-, tısa-, -tıs-] : fosurdamak

vêsaene [vêsen-, vêsa-, -vês-] : yanmak 

vınaene [vınen-, vına-, vın-] : vınlamak, kulak çarpıntısı yapmak; burundan konuşmak

vıngaene [vıngen-, vınga-, -vıng-] : vızıldamak, vınlamak

vırraene [vırren-, vırra-, -vırr-] : vınlamak; bağırıp çağırmak

vızaene [vızen-, vıza-, -vız-] : vızıldamak

voraene [voren-, vora-, -vor-] :  yağmak

vozaene [-, voza-, -] : → voştene

warraene [warren-, warra-, -warr-] : acı ile bağırmak, çığlık atmak  

xırmaene [xırmen-, xırma-, -xırm-] : gümbürdemek, gürüldemek  

xırpaene [xırpen-, xırpa-, -xırp-] : gıcırdamak

xırraene [xırren-, xırra-, -xırr-] : hırlamak, hırıldamak  

xısaene [xısen-, xısa-, -xıs-] : hışırdamak, şarıldamak

xiştaene [xişten-, xişta-, -xişt-] : hışırdamak

xulaene [xulen-, xula-, -xul-] :  hışırdamak, şırıldamak

xurraene [xurren-, xurra-, -xurr-] : gürlemek; horlamak

xusaene [xusen-, xusa-, -xus-] : şırıldamak

zanaene [zanen-, zana-, -zan-] : bilmek

zımaene [zımen-, zıma-, -zım-] : uğuldamak

zıngaene [zıngen-, zınga-, -zıng-] : çınlamak, gümbürdemek, zangırdamak

zıqaene [zıqen-, zıqa-, -zıq-] :  zırlamak

zırçaene [zırçen-, zırça-, -zırç-] : bağırmak

zırraene [zırren-, zırra-, -zırr-] : anırmak 

zırtaene [zırten-, zırta-, -zırt-] : zırlamak; aniden kızarak bağırmak; seslice osurmak

zurraene [zurren-, zurra-, -zurr-] : ulumak

-na-

afernaene : [afernen-, aferna-, -afern-] : yaratmak 

alaznaene [alaznen-, alazna-, -alazn-] : birbirine katmak, karmakarışık etmek

bereqnaene [bereqnen-, bereqna-, -bereqn-]: parlatmak, parıldatmak  

bervnaene [bervnen-, bervna-, -bervn-] : ağlatmak    

bêznaene [bêznen-, bêzna-, -bêzn-] : seçmek, ayıklamak

bırnaene [bırnen-, bırna-, -bırn-] : kesmek

boznaene [boznen-, bozna-, -boz-] : sinirlendirmek, kızdırmak   

cemednaene [cemednen-, cemedna-, -cemedn-] : dondurmak

cerrevnaene [cerrevnen-, cerrevna-, -cerrevn-] : denemek

çarnaene [çarnen-, çarna-, -çarn-] : çevirmek, döndürmek 

çerexnaene [çerexnen-, çerexna-, -çerexn-] : döndürmek

çeqnaene [çeqnen-, çeqna-, -çeqn-] : çatırdatmak  

çhılknaene [çhılknen-, çhılkna-, -çhılkn-] : damlatmak

çhiknaene [çhiknen-, çhikna-, -çhikn-] : bağırtmak

çhirnaene [çhirnen-, çhirna-, -çhirn-] : gıcırdatmak

çhivıknaene [çhivınen-, çhivıkna-, -çhivıkn-] : → çhivnaene

çhivnaene [çhivnen-, çhivna-, -çhivn-] : cıvıldamak

çılqnaene [çılqnen-, çılqna-, -çılqn-] : çalkalamak  

çıraynaene [çıraynen-, çırayna-, -çırayn-] : otlatmak 

çırpnaene [çırpnen-, çırpna-, -çırpn-] : çıtırdatmak

çıznaene [çıznen-, çızna-, -çızn-] : bağırtmak; cızırdatmak

deznaene [deznen-, dezna-, -dezn-] : ağrıtmak, acıtmak  

dırnaene [dırnen-, dırna-, -dırn-] : yırtmak

dowosnaene [dowosnen-, dowosna-, -dowosn-] : bastırarak sıkıştırmak; çiğnemek 

fetelnaene [fetelnen-, fetelna-, -feteln-] : gezdirmek, dolaştırmak

fırnaene [fırnen-, fırna-, -fırn-] : seslice sümkürtmek

fırtnaene [fırtnen-, fırtna-, -fırtn-] : höpürdetmek

fiqnaene [fiqnen-, fiqna-, -fiqn-] : kahkaha atmak, kıkır kıkır gülmek  

fisnaene [fisnen-, fisna-, -fisn-] : fosurdatmak

fiştnaene [fiştnen-, fiştna-, -fiştn-] : hızlı ve gösterişli yürütmek

fitnaene [fitnen-, fitna-, -fitn-] : ıslık çalmak, düdük çalmak

gımnanene [gımnen-, gımna-, -gımn-] : gümbürdetmek

gırmnaene [gırmnen-, gırmna-, -gırmn-] : gümbürdetmek

gıvısnaene [gıvısnen-, gıvısna-, -gıvısn-] : sıkmak

gızgıznaene [gızgıznen-, gızgızna-, -gızgızn-] : tahrik etmek

girênaene [girênen-, girêna-, -girên-] : kaynatmak    

goynaene [goynen-, goyna-, -goyn-] : övmek   

gurênaene [gurênen-, gurêna-, -gurên-] : çalıştırmak

gurnaene [gurnen-, gurna-, -gurn-] : gürüldetmek

guznaene [guznen-, guzna-, -guzn-] : vınlatmak, vızıldatmak  

ğeletnaene [ğeletnen-, ğeletna-, -ğeletn-] : şaşırtmak, yanıltmak  

ğulnaene [ğulnen-, ğulna-, -ğuln-] : agulamak

hemelnaene [hemelnen-, hemelna-, -hemeln-] : sindirmek   

hencırnaene [hencırnen-, hencırna-, -hencırn-] : sızlatmak  

hencnaene [-, hencna-, -] : → hencıtene 

herednaene [herednen-, heredna-, -heredn-] : darıltmak, gücendirmek, küstürmek

herrevnaene [herrevnen-, herrevna-, -herrevn-] : bozmak, kirletmek

hesavnaene [hesavnen-, hesavna-, -hesavn- ] : hesap etmek 

hesnaene [hesnen-, hesna-, -hesn- ] : duymak

hevnaene [hevnen-, hevna-, -hevn-] : yazıp çizmek .

hewnaene [hewnen-, hewna-, -hewn-] : inletmek

heznaene [heznen-, hezna-, -hezn-] : → hencıtene 

hêrnaene [hêrnen-, hêrna-, -hêrn-] : satın almak

hirnaene [hirnen-, hirna-, -hirn-] : kıkırdatmak, güldürmek.

hovnaene [hovnen-, hovna-, -hovn-] : inlemek

huyaynaene [huyaynen-, huyayna-, -huyayn-] : güldürmek  

jêdenaene [jêdenen-, jêdena-, -jêden-] : çoğaltmak, arttırmak

khaftnaene [khaftnen-, khaftna-, -khaftn-] : acı ile bağırmak (tilki, köpek, kurt gibi hayvanlar için 

khaknaene [khaknen-, khakna-, -khakn-] : ötmek (keklik 

khartnaene [khartnen-, khartna-, -khartn-] : acı ile bağırmak (tilki)

khırtnaene [khırten-, khırta-, -khırt-] : kıtırdatmak  

khurtnaene [khurtnen-, khurtna-, -khurtn-] : gıdaklamak   

khuznaene [khuznen-, khuzna-, -khuzn-] : inletmek  

kırrısnaene [-, kırrısna-, -] : → kırrıştene

kışnaene [kışnen-, kışna-, -kışn-] : kışkışlamak, kovmak  

kufnaene [kufnen-, kufna-, -kufn-] : oflayıp poflamak

kuknaene [kuknen-, kukna-, -kukn-] : kekelemek

kungnaene [kungnen-, kungna-, -kungn-] : zar zor yürütmek  

kutnaene [kutnen-, kutna-, -kutn-] : (bir şeyi) dövmek 

lawnaene [lawnen-, lawna-, -lawn-] : emzirmek

lengnaene [lengnen-, lengna-, -lengn-] : topallandırmak .

leqnaene [leqnen-, leqna-, -leqn-] : kıpırdatmak 

lerznaene [lerznen-, lerzna-, -lerzn-] : hastalanmak

lewnaene [lewnen-, lewna-, -lewn-] : sallamak 

lownaene [lownen-, lowna-, -lown-] : havlatmak  

mılçnaene [mılçnen-, mılçna-, -mılçn-] : şapırdatmak

mılnaene [mılnen-, mılna-, -mıln-] : mırıldamak  

mırnaene [mırnen-, mırna-, -mırn-] : mırıldamak (kedi)

mısnaene [mısnen-, mısna-, -mısn-] : öğretmek, alıştırmak

mızmıznaene [mızmıznen-, mızmızna-, -mızmızn-] : gevelemek  

mornaene [mornen-, morna-, -morn-] : saydırmak  

mosnaene [mosnen-, mosna-, -mosn-] : şişirmek 

neqesnaene [neqesnen-, neqesna-, -neqesn-] : nakışlamak, süslemek

nıçknaene [-, nıçkna-, -] : → nıçkıtene

nıkhuznaene [nıkhuznen-, nıkhuzna-, -nıkhuzn-] : (ufak adımlarla) zar zor yürümek 

nıqnaene [nıqnen-, nıqna-, -nıqn-] : ıhlatmak

niawnaene [niawen-, niawna-, -niawn-] : miyavlamak

niznaene [niznen-, nizna-, -nizn-] : üst üste dizmek /yığmak  

nuqutnaene [nuqutnen-, nuqutna-, -nuqutn-] : ‘yem ararken ya da yerken tavuğun ses çıkarması’   

nusnaene [-, nusna-, -] : → nuştene

peqnaene [peqnen-, peqna-, -peqn-] : patlatmak 

pernaene [pernen-, perna-, -pern-] : uçurmak; kovalamak

perznaene [perznen-, perzna-, -perz-] : kırkmak, kırpmak   

pêmnaene [pêmnen-, pêmna-, -pêmn-] : ölçtürmek  

phıloznaene [phıloznen-, phılozna-, -phılozn-] : sıkıp ezmek

phırtnaene [phırtnen-, phırtna-, -phırtn-] : seslice osurmak

phıtnaene [phıtnen-, phıtna-, -phıtn-] : fısıldamak

phıtphıtnaene [phıtphıtnen-, phıtphıtna-, -phıtphıtn-] : fısıldaşmak   

pholknaene [pholnen-, pholkna-, -pholkn-] : → pholkıtene 

pırçıknaene [pırçıknen-, pırçıkna-, -pırçıkn-] : yolmak

pısknaene [-, pıskna-, -] : → pıskıtene

pısnaene [pısnen-, pısna-, -pısn-] : fısıldatmak

pıspısnaene [pıspısnen-, pıspısna-, -pıspısn-] : fısıldaşmak  

poynaene [poynen-, poyna-, -poyn-] : çürütmek

pufnaene [pufnen-, pufna-, -pufn-] : oflayıp poflamak

qarnaene [qarnen-, qarna-, -qarn-] : kızdırmak, üzmek

qedenaene [qedenen-, qedena-, -qeden-] : bitirmek

qefelnaene [qefelnen-, qefelna-, -qefeln-] : yormak   

qeqevnaene [qeqevnen-, qeqevna-, -qeqevn-] : keklik gibi ötmek

qereznaene [qereznen-, qerezna-, -qerezn-] : hırpalamak, eziyet etmek

qerqeznaene [qerqeznen-, qerqezna-, -qerqezn-] : sıkıştırmak, uğraştırmak

qerresnaene [qerresnen-, qerresna-, -qerresn-] : titretmek, çok üşümek

qesenaene [qesenen-, qesena-, -qesen-] : bozmak, ekşitmek

qesernaene [qesernen-, qeserna-, -qesern-] : deriyi kızartıp çatlatmak  

qetelnaene [qetelnen-, qetelna-, -qeteln-] : kırpmak, kırkmak

qevnaene [qevnen-, qevna-, -qevn-] : → qeqevnaene

qırçnaene [qırçnen-, qırçna-, -qırçn-] : gıcırdatmak, çıtırdatmak   

qırfnaene [qırfnen-, qırfna-, -qırfn-] : koparmak    

qırrısnaene [qırrısnen-, qırrısna-, -qırrısn-] : gıcırdatmak

qıznaene [qıznen-, qızna- -qızn-] : kızartmak, cızırdatmak 

qirraynaene [qirraynen-, qirrayna-, -qirrayn-] : bağırtmak, çığlık attırmak 

qultnaene [qultnen-, qultna-, -qultn-] : hafifçe çalkalamak / sallamak    

qurqurnaene [qurquren-, qurqura-, -qurqur-] : kurbağa gibi ses çıkarmak; söylenmek   

qutnaene [qutnen-, qutna-, -qutn-] : yavaşça ötmek; çok konuşmak   

rasnaene [rasnen-, rasna-, -rasn-] : yetiştirmek, ulaştırmak  

remnaene [remnen-, remna-, -remn-] : kaçırmak  

repnaene [repnen-, repna-, -repn-] : vurmak, dövmek

reqnaene [reqnen-, reqna-, -reqn-] : tıkırdatmak, çınlatmak

reqesnaene [reqesnen-, reqesna-, -reqesn-] : dans ettirmek, oynatmak   

rezefnaene [rezefnen-, rezefna-, -rezefn-] : titretmek  

rısnaene [rısnen-, rısna-, -rısn-] : dökmek, saçmak, serpmek; çiselemek

rıznaene [rıznen-, rızna-, -rız-] : yıkmak  

ruçıknaene [-, rüçıkna-, -] : → ruçıkıtene 

rusnaene [rusnen-, rusna-, -rusn-] : göndermek, yollamak

satnaene [satnen-, satna-, -satn-] : aldatmak

seleqnaene [seleqnen-, seleqna-, -seleqn-] : deriyi kızarık hale getirmek

sermnaene : [sermnen-, sermna-, -sermn-] : utandırmak   

seternaene [seternen-, seterna-, -setern-] : sığınmacı olarak kabul etmek, koruma altına almak, sahiplenmek seveknaene [seveknen-, sevekna-, -sevekn-] : korumak, esirgemek

sıknaene [sıknen-, sıkna-, -sıkn-] : → sıkıtene   

soynaene [soynen-, soyna-, -soyn-] : aşındırmak  

şilpnaene [şilpnen-, şilpna-, -şilpn-] : şıpırdatmak

şirnaene [şirnen-, şirna-, şirn-] : şırıldatmak, akıtmak  

şirpnaene [şirpnen-, şirpna-, şirpn-] : çıtırtı çıkarmak

tavatnaene [tavatnen-, tavatna-, -tavatn-] : dayanmasını sağlamak, tahammül ettirmek  

teleqnaene [teleqnen-, teleqna-, -teleqn-] : doğurtmak (köpek vb. hayvanları)  

teqnaene [teqnen-, teqna-, -teqn-] : patlatmak, çatlatmak

terknaene [-, terkna-, -] : → terkıtene

tersnaene [tersnen-, tersna-, -tersn-] : korkutmak

tıknaene [tıknen-, tıkna-, -tıkn-] :  tıkırdatmak

tıngnaene [tıngnen-, tıngna-, -tıngn-] : tıngırdatmak

tırngnaene [tırngnen-, tırngna-, -tırngn-] : → tıngnaene

tısnaene [tısnen-, tısna-, -tısn-] :  fosurdatmak

ulnaene [ulnen-, ulna-, -uln-] : mırın kırın etmek, söylenmek  

vednaene [vednen-, vedna-, -vedn-] : adamak  

vêsnaene [vêsnen-, vêsna-, -vêsn-] : yakmak

vındarnaene [vındarnen-, vındarna-, vındarn-] : durdurmak

vıngnaene [vıngnen-, vıngna-, -vıngn-] : vızıldatmak, vınlatmak

vırnaene [vırnen-, vırna-, -vırn-] : vınlatmak; bağırtıp çağırtmak

vısnaene [vısnen-, vısna-, -vısn-] : koparmak

vıznaene [vıznen-, vızna-, -vızn-] : vızıldatmak

viarnaene [viarnen-, viarna-, -viarn-] : geçirmek

vilnaene [vilnen-, vilna-, -viln-] : bıkıp usanmadan söylenmek; cıvıldamak

vornaene [vornen-, vorna-, -vorn-] : yağdırmak 

voznaene [voznen-, vozna-, -vozn-] : koşturmak 

vurnaene [vurnen-, vurna-, -vurn-] : değiştirmek 

xapnaene [-, xapna-, -] : → xapıtene

xasenaene [xasenen-, xasena-, -xasen-] : hadımlaştırmak, enemek, iğdiş etmek, kısırlaştırmak; haşlamak  xelesnaene [xelesnen-, xelesna-, -xelesn-] : kurtarmak  

xemelnaene [xemelnen-, xemelna-, -xemeln-] : süslemek

xeneknaene [xeneknen-, xenekna-, -xenekn-] :  boğmak

xerepnaene [xerepnen-, xerepna-, -xerepn-] : → xerepıtene 

xevetnaene [xevetnen-, xevetna-, -xevetn-] : → gurênaene

xezelnaene [xezelnen-, xezelna-, -xezeln-] < xecelnaene : eğlendirmek

xıncnaene [xıncnen-, xıncna-, -xınc-] : doğramak

xırmnaene [xırmnen-, xırmna-, -xırmn-] : gümbürdetmek, gürüldetmek  

xırpnaene [xırpnen-, xırpna-, -xırpn-] : gıcırdatmak   

xırxılnaene [xırxılnen-, xırxılna-, -xırxıln-] : kıpırdatmak, kımıldatmak, oynaştırmak

xısnaene [xısnen-, xısna-, -xısn-] : hışırdatmak, şarıldamak 

xiştnaene [xiştnen-, xiştna-, -xiştn-] : hışırdatmak

xulnaene [xulnen-, xulna-, -xuln-] : hışırdatmak, şırıldatmak 

xurnaene [xurnen-, xurna-, -xurn-] : gürletmek; horlatmak

xusnaene [xusnen-, xusna-, -xusn-] : şırıldatmak

zereqnaene [zereqnen-, zereqna-, -zereqn-] :  ışıldatmak

zeweznaene [zeweznen-, zewezna-, -zewezn-] : evlendirmek

zıngnaene [zıngnen-, zıngna-, -zıngn-] : çınlatmak, gümbürdetmek, zangırdatmak

zırçnaene [zırçnen-, zırçna-, -zırçn-] : bağırtmak

zırnaene [zırnen-, zırna-, -zırn-] : anırtmak  

zırtnaene [zırtnen-, zırtna-, -zırtn-] : zırlatmak; kızdırmak, bağırtmak; osurtmak

zurnaene [zurnen-, zurna-, -zurn-] : ulutmak  

-iya-

alajiyaene [alajin-, alajiya-, -alaji-] : birbirine karışmak  

bereqiyaene [bereqin-, bereqi-, -bereqi-]: parlamak, parıldamak

berviyaene [bervin-, berviya-, -bervi-] : ağlanmak  

bırriyaene [bırrin-, bırriya-, -bırri-] :  kesilmek   

bojiyaene [bojin-, bojiya-, -boji-] : aniden ölmek; aşırı yorulmak; çok ağlamak   

cemediyaene [cemedin-, cemediya-, -cemedi-] : donmak

cerreviyaene [cerrevin-, cerreviya-, -cerrevi-] : denenmek

cêriyaene [cêrin-, cêriya-, -cêri-] : alınmak, tutulmak   

cıniyaene [cınin-, cıniya-, -cıni-] : çalınmak   

cüiyaene [cüin-, cüiya-, -cüi-] : çiğnenmek 

çerexiyaene [çerexin-, çerexiya-, -çerexi-] : dönmek  

çeriyaene [çerin-, çeriya-, -çeri-] : otlanmak

çıjiyaene [çıjin-, çıjiya-, -çıji-] : bağırıp çağrılmak; cızırdanmak

çılqiyaene [çılqin-, çılqiya-, -çılqi-] : çalkalanmak  

çırpiyaene [çırpin-, çırpiya-, -çırpi-] : çırpılmak

çiniyaene [çinin-, çiniya-, -çini-] :  biçilmek 

çhirriyaene [çhirrin-, çhirriya-, -çhirri-] : gıcırdanmak

derjiyaene [derjin-, derjiya-, -derji-] : (dikiş) dikilmek   

dırriyaene [dırrin-, dırriya-, -dırr-] : yırtılmak  

diyaene² [din-, diya-, -di-] : verilmek

doşiyaene [doşin-, doşiya-, -doşi-] : sağılmak  

dowoşiyaene [dowoşin-, dowoşiya-, -dowoşi-] : bastırılarak sıkıştırılmak; çiğnenmek  

erjiyaene [erjin-, erjiya, -erji-]: atılmak   

esteriyaene [esterin-, esteriya-, -esteri-] : silinmek

feteliyaene [fetelin-, feteliya-, -feteli-] : gezmek, dolaşmak 

fıkıriyaene [fıkırin-, fıkıriya-, -fıkıri-] : düşünmek  

gımariyaene [gımarin-, gımariya-, -gımari-] : kokuşmak, pislenmek   

gıvışiyaene [gıvışin-, gıvışiya-, -gıvışi-] : sıkılmak

gızgıjiyaene [gızgıjin-, gızgıjiya-, -gızgıji-] : tahrik edilmek

giriyaene [girin-, giriya-, -giri-] : kaynamak  

goyniyaene [goynin-, goyniya-, -goyni-] : övülmek  

guriyaene [gurin-, guriya-, -guri-] : çalışmak 

ğeletiyaene : [ğeletin-, ğeletiya-, -ğeleti-] : şaşırmak, yanılmak

hemeliyaene [hemelin-, hemeliya-, -hemeli-] : sindirilmek

hencırriyaene [hencırrin-, hencırriya-, -hencırri-] : sızlamak  

henciyaene [hencin-, henciya-, -henci-] : ezilmek  

herediyaene [heredin-, herediya-, -heredi-] : darılmak, gücenmek, küsmek; kızmak

herreviyaene [herrevin-, herreviya-, -herrevi-] : bozulmak, kirlenmek

hesaviyaene [hesavin-, hesaviya-, -hesavi- ] : hesap edilmek

huiyaene [huin-, huiya-, -hui-] : gülünmek  

huriyaene [hurin-, huriya-, -huri-] : kaşınmak 

kıniyaene [kınin-, kıniya-, -kıni-] : kazılmak, eşelenmek; kaşınılmak

kırrışiyaene [kırrışin-, kırrışiya-, -kırrışi-] : taşınmak, nakledilmek

kişiyaene [kişin-, kişiya-, -kişi-] : öldürülmek 

koçiyaene [koçin-, koçiya-, -koçi-] :  kemirilmek 

kuiyaene [kuin-, kuiya-, -kui-] :  dövülmek  

lavatiyaene [lavatin-, lavatiya-, -lavati-] : debelenmek  

lawiyaene [lawin-, lawiya-, -lawi-] : emmeye alıştırılmak  

leqiyaene [leqin-, leqiya-, -leqi-] : kıpırdamak, kımıldamak   

lewiyaene [lewin-, lewiya-, -lewi-] : sallanmak, kımıldamak  

mışiyaene [mışin-, mışiya-, -mışi-] : öğretilmek; alıştırılmak  

mızmıjiyaene [mızmıjin-, mızmıjiya-, -mızmıji-] : gevelenmek  

moriyaene [morin-, moriya-, -mori-] : sayılmak   

muniyaene [munin-, muniya-, -muni-] : örülmek 

neqeşiyaene [neqeşin-, neqeşiya-, -neqeşi-] : süslenmek, güzel giyinmek  

nımiyaene [nımin-, nımiya-, -nımi-] : örtülmek 

nıqiyaene [nıqin-, nıqiya-, -nıqi-] : ıhlanmak

nijiyaene [nijin-, nijiya-, -niji-] : üst üste dizilmek /yığılmak  

nuşiyaene [nuşin-, nuşiya-, -nuşi-] : yazılmak  

onciyaene [oncin-, onciya-, -onci-] : çekilmek  

perjiyaene [perjin-, perjiya-, -perji-] : kırkılmak, kırkılmak  

perşiyaene [perşin-, perşiya-, -perşi-] : sorulmak  

pêmiyaene [pêmin-, pêmiya-, -pêmi-] : ölçülmek

pişiyaene [pişin-, pişiya-, -pişi-] : sarılmak  

pişkiyaene [pişkin-, pişkiya-, -pişki-] : tazyikle saçılmak

poiyaene [poin-, poiya-, -poi-] : çürütülmek

pojiyaene [pojin-, pojiya-, -poji-] : pişirilmek

qariyaene [qarin-, qariya-, -qari-] : kızmak

qediyaene [qedin-, qediya-, -qedi-] : bitmek, tükenmek  

qefeliyaene : [qefelin-, qefeliya-, -qefeli-] : yorulmak

qerejiyaene [qerejin-, qerejiya-, -qereji-] : hırpalanmak 

qerremiyaene [qerremin-, qerremiya-, -qerremi-] : kötürümleşmek

qerreşiyaene [qerreşin-, qerreşiya-, -qerreşi-] : titremek, üşümek

qeseriyaene [qeserin-, qeseriya-, -qeseri-] : ‘derinin kızarıp çatlaması’

qeşiyaene [qeşin-, qeşiya-, -qeşi-] : bozulmak, kesilmek, ekşimek   

qeteliyaene [qetelin-, qeteliya-, -qeteli-] : kırpılmak, kırkılmak

qırfiyaene [qırfin-, qırfiya-, -qırfi-] : kopmak    

qirriyaene [qirrin-, qirriya-, -qiri-] : bağrılmak   

ramiyaene [ramin-, ramiya-, -rami-] : sürülmek  

reqeşiyaene [reqeşin-, reqeşiya-, -reqeşi-] : dans etmek, halay çekmek, oynamak

reqiyaene [reqin-, reqiya-, -reqi-] : gürletilmek, çınlatılmak

rezefiyaene [rezefin-, rezefiya-, -rezefi-] :  titremek  

rıjiyaene [rıjin-, rıjiya-, -rıji-] : yıkılmak 

rışiyaene [rışin-, rışiya-, -rışi-] : dökülmek, saçılmak

roşiyaene [roşin-, roşiya-, -roş-] : satılmak 

ruçıkiyaene [ruçıkin-, ruçıkiya-, -ruçıki-] : yolunmak, koparılmak 

saniyaene : [sanin-, saniya-, -sani-] : sallanmak

satiyaene [satin-, satiya-, -sati-] : aldanmak; maya tutmamak, bozulmak

seleqiyaene [seleqin-, seleqiya-, -seleqi-] : ‘terleme veya sürtünme sonucu derinin kızarması’  

senciyaene [sencin-, senciya-, -senci-] : tartılmak  

sermaiyaene [-, sermaiya-, -] : → sermaene 

sevekiyaene [sevekin-, sevekiya-, -seveki-] : korunmak, esirgenmek  

sımiyaene [sımin-, sımiya-, -sımi-] : içilmek 

şikiyaene [şikin-, şikiya-, -şiki-] : I. kırılmak, II. yapabilmek   

şüiyaene [şüin-, şüiya-, -şüi-] : yıkanılmak

taşiyaene [taşin-, taşiya-, -taşi-] : oyulmak, yontulmak

tavatiyaene [tavatin-, tavatiya-, -tavati-] : dayanmak, tahammül etmek

teleqiyaene [teleqin-, teleqiya-, -teleqi-] : doğurmak (köpek vb. hayvanlarda)

teqiyaene [teqin-, teqiya-, -teqi-] : patlatılmak, çatlatılmak

teriyaene [terin-, teriya-, -teri-] : tıraş edilmek, tıraş olunmak 

tıngiyaene [tıngin-, tıngiya-, -tıngi-] :  tıngırdatılmak

tıriyaene [tırin-, tıriya-, -tıri-] : çalınmak 

tırngiyaene [tırngin-, tırngiya-, -tırngi-] : → tıngiyaene

vajiyaene [vajin-, vajiya-, vaji-] : söylenmek

vejiyaene [vejin-, vejiya-, veji-] : çıkmak

verdiyaene [verdin-, verdiya-, -verdi-] : bırakılmak   

vêrdiyaene [vêrdin-, vêrdiya-, -vêrdi-] : tükenilmek  

vındiyaene [vındin-, vındiya-, -vındi-] :  kalınmak

vıngiyaene [vıngin-, vıngiya-, -vıngi-] :  vızıldanmak

vırajiyaene [vırajin-, vırajiya-, -vıraji-] :  yapılmak, imal edilmek  

vışiyaene [vışin-, vışiya-, -vışi-] : kopmak

viarriyaene [viarrin-, viarriya-, -viarri-] : geçirilmek

viniyaene [vinin-, viniya-, -vini-] : görülmek 

vojiyaene [vojin-, vojiya-, -voji-] : koşulmak

voriyaene [vorin-, voriya-, -vori-] : yün taranmak

vurriyaene [vurrin-, vurriya-, -vurri-] : değişmek  

wajiyaene [wajin-, wajiya-, -waji-] : istenmek, arzulanmak  

waniyaene [wanin-, waniya-, -wani-] : okunmak; ötülmek   

weriyaene [werin-, weriya-, -weri-] : (yemek) yenmek, yenilmek  

xapiyaene [xapin-, xapiya-, -xapi-] : kanmak

xaşiyaene [xaşin-, xaşiya-, -xaşi-] : hadımlaştırılmak, enenmek, iğdiş edilmek, kısırlaştırılmak; haşlanmak  xeleşiyaene [xeleşin-, xeleşiya-, -xeleşi-] : kurtulmak                                               

xemeliyaene [xemelin-, xemeliya-, -xemeli-] : süslenmek

xenekiyaene [xenekin-, xenekiya-, -xeneki-] : boğulmak 

xerepiyaene [xerepin-, xerepiya-, -xerepi-] : bozulmak, çürütülmek  

xevetiyaene [xevetin-, xevetiya-, -xeveti-] : → guriyaene

xezeliyaene [xezelin-, xezeliya-, -xezeli-] : eğlenmek  

xırpiyaene [xırpin-, xırpiya-, -xırpi-] : gıcırdatılmak  

xırxıliyaene [xırxılin-, xırxıliya-, -xırxıli-] : kıpırdamak, kımıldamak, oynaşmak

zaniyaene [zanin-, zaniya-, -zani-] : bilinmek

zereqiyaene [zereqin-, zereqiya-, -zereqi-] : ışıldamak

zewejiyaene [zewejin-, zewejiya-, -zeweji-] : evlenmek 

zıngiyaene [zıngin-, zıngiya-, -zıngi-] : Tr. gümbürdetilmek, patlatılmak  Alm.   İng.

-niya-

aferniyaene [aferin-, aferiya-, -aferni-] : yaratılmak   

bırniyaene [bırnin-, bırniya-, -bırni-] : kestirilmek   

cemedniyaene [cemednin-, cemedniya-, -cemedni-] : dondurulmak

çarniyaene [çarnin-, çarniya-, -çarni-] : çevirilmek, döndürülmek

çerexniyaene [çerexnin-, çerexniya-, -çerexni-] : döndürülmek  

fetelniyaene [fetelnin-, fetelniya-, -fetelni-] : gezdirilmek, dolaştırılmak

girêniyaene : [girênin-, girêniya-, -girêni-] : kaynatılmak   

guzniyaene [guznin-, guzniya-, -guzni-] : vınlatılmak, vızıldatılmak  

hêrniyaene [hêrnin-, hêrniya-, -hêrni-] : satın alınmak 

kırrısniyaene [kırrısnin-, kırrısniya-, -kırrısni-] : taşınılmak, naklettirilmek

lawniyaene [lawnin-, lawniya-, -lawni-] : emzirilmek  

remniyaene [remnin-, remniya-, -remni-] : kaçırılmak  

rızniyaene [rıznin-, rızniya-, -rızni-] : yıktırılmak   

tersniyaene [tersnin-, tersniya-, -tersni-] : korkutulmak  

vıngniyaene [vıngnin-, vıngniya-, -vıngni-] : vızıldatılmak, vınlatılmak

vurniyaene [vurnin-, vurniya-, -vurni-] : değiştirilmek  

xapniyaene [xapnin-, xapniya-, -xapni-] : kandırılmak

.......................................

 

Präteritalstamm

1. Form / 2. Form

cüyaene / cütene

çerdene / çeraene

çınıtene / çinaene

diyaene / vinıtene

hencıtene / hencnaene

khustene / khuzaene

kırrıştene / kırrısnaene

kotene² / koçıtene, koçaene

kuyaene / kutene

mordene / moraene

munıtene / munaene

niştene / nisaene

nuştene / nusnaene

ontene / oncıtene

pholkıtene / pholknaene

pıskıtene / pısknaene

pinaene / pinıtene

qıştaene / qıştene

reştene / resaene

ruçıkıtene / ruçıknaene

sanaene / sanıtene

sentene / sencıtene

sermaene / sermaiyaene

sıkıtene / sıknaene

terkıtene / terknaene

verdaene / verdene

vêrdene / vêraene

voştene / vozaene, vozdaene

xapıtene / xapnaene

zanaene / zanıtene

Eslê waxtqesu (eylemlerin aslı) :

alajiyaene < alaziyaene

bervaene < berbaene

berviyaene < berbiyaene

bervnaene < berbnaene

bojiyaene < baziyaene

borraene < barraene

boznaene < baznaene

cêriyaene < gêriyaene

cüaene < cewiyaene

cüiyaene < cuyiyaene

cüyaene < cuyaene

çıjiyaene < çıziyaene

çıraynaene < çerenaene

derjiyaene < derziyaene < derciyaene 

dezaene < decaene

deznaene < decnaene

erjiyaene < erziyaene < erciyaene

gızgıjiyaene < gızgıziyaene

guretene < gırewtene

guriyaene < gurêaene

jêdenaene < zêdenaene

jivaene < zibaene

kişiyaene < kışiyaene

kiştene < kıştene

kotene¹ < kewtene

kuxaene < kıxaene

lavatiyaene < lavetiyaene

litene < lıtene

mızmıjiyaene < mızmıziyaene

mordene < mardene

moraene < maraene

moriyaene < mariyaene

mornaene < marnaene

nijiyaene < niziyaene

nusnaene < noşnaene

nuşiyaene < noşiyaene

nuştene < noştene < nıvıstene

onciyaene < anciyaene

ontene < antene

perjiyaene < perziyaene

pojiyaene < poziyaene < pociyaene

qerejiyaene < qereziyaene

qeqevnaene < qeqebnaene

rezefiyaene < recefiyaene

rezefnaene < recefnaene

rêzaene < rêcaene

rıjiyaene < rıziyaene

şikiyaene < sıkiyaene

şütene < sutene

tavatiyaene < tebetiyaene

ulnaene < wılnaene

vajiyaene < vaziyaene < vaciyaene

vejiyaene < veziyaene < veciyaene

vınetene < vındetene

vırajiyaene < vıraziyaene < vıraciyaene

vojiyaene < voziyaene < vociyaene

voraene < varaene

vordene < vardene

vornaene < varnaene

xasenaene < xesenaene

xaşiyaene < xeşiyaene

xevetiyaene < xebatiyaene

xevetnaene < xebatnaene

xiştaene < xıştaene

xiştnaene < xıştnaene

zewejiyaene < zeweziyaene < zeweciyaene

zeweznaene < zewecnaene

variyantê bini (diğer variyantlar):

afernaene > afarnaene

aferniyaene > afarniyaene

asaene > osaene

hencnaene > heznaene

hêrnaene > herinaene

lawaene > lowaene

mısaene > musaene

mısnaene > musnaene

pısknaene > pızıqnaene, pızqnaene

pişkiyaene > pızıqiyaene

qırfiyaene > qurfiyaene

qırfnaene > qurfnaene

qıştaene > qiştaene

rêştene > riştene

ruçıkıtene > rüçıkıtene

vednaene > wadnaene

vızaene > vizaene

xısaene > xusaene

zanaene > zonaene

zaniyaene > zoniyaene

.......................................

Waxqesê vıraştey (eve verbendu) / Türemiş eylemler (öneklerle) :

- : cêbırriyaene, cêbırnaene, cêbiyaene, cêfiştene, cêkerdene, cêontene, cêvejiyaene, cêvetene, cêvejiyaene, cêvışiyaene, cêvısnaene

cêra ... : cêra biyaene, cêra kerdene

 ... : cı biyaene, cı cêraene, cı daene, cı dowosnaene, cı erjiyaene, cı eştene, cı feteliyaene, cı fiştene, cı kepesnaene, cı kerdene, cı kotene, cı kuyaene, cı kuyiyaene, cı naene, cı niştene, cı niyaene, cı ontene, cı peleşiyaene, cı perraene, cı perriyaene, cı pırosnaene, cı piyaene, cı qeleviyaene, cı qelevnaene, cı rasnaene, cı reştene (cı resaene), cı rışiyaene, cı sanaene, cı samotnaene, cı soynaene, cı şiyaene, cı verdaene, cı verdiyaene, cı voştene, cı voşiyaene, cı wesenaene, cı zuriyaene

 

cıra ...: cıra amaene, cıra biyaene, cıra çinıtene, cıra çiniyaene, cıra debırnaene, cıra debırriyaene, cıra guretene, cıra herediyaene, cıra kerdene, cıra kotene, cıra mendene, cıra ontene, cıra rabırriyaene, cıra rabırnaene, cıra vatene, cıra vejiyaene, cıra vetene, cıra vêrdene

de(r): deamaene, deardene, debeştene, debırnaene, debırriyaene, debiyaene, de(r)cêraene, decêriyaene, decınaene, deçarnaene, defereknaene, definaene, defiştene, degınaene, deguretene, deheşiyaene, dekerdene, dekernaene, dekerriyaene, dekotene, dekupiyaene, dekupnaene, dekutene, dekutnaene, dermendene, denaene, deniştene, depernaene, depiştene, derqeleviyaene, derqelevnaene, deresaene, deresnaene, derütene (derüyaene), desanaene, desınaene, deşiyaene, devajiyaene, deverdaene, deverdiyaene, devınaene, devıraznaene

ede cı ... : ede cı pernaene

era cı ... : era cı cêraene, era cı daene, era cı fiştene, era cı kerdene, era cı kotene, era cı mısnaene, era cı mışiyaene

ero cı ... : ero cı amaene, ero cı berdene, ero cı biyaene, ero cı cêraene, ero cı dardene, ero cı eseqiyaene, ero cı feteliyaene, ero cı gınaene, ero cı guretene, ero cı kerdene, ero cı mendene, ero cı niştene, ero cı peleşiyaene (ero cı pıleşiyaene), ero cı pılesnaene, ero cı piyaene, ero cı şikiyaene, ero cı şiyaene, ero cı vejiyaene, ero cı vetene, ero cı vêrdene (ero cı vêraene), ero cı vınetene, ero cı viarnaene

 

pede ... : pede amaene, pede biyaene, pede daene, pede kerdene, pede şiyaene, pede vajiyaene

- : pêamaene, pêbiyaene, pêcêriyaene, pêdezaene, pêfeteliyaene, pêfetelnaene, pêguretene, pêhesnaene, pêheşiyaene, pêhuyaene, pêkerdene, pêmendene, pêmerdene, pêreştene (pêresaene), pêresnaene, pêsanaene (pêsanıtene), pêsıkıtene, pêşikiyaene, pêşiyaene, pêverdaene, pêvındarnaene, pêvınetene, pêvıraştene, pêwerdene, pêzanaene

pêra ... : pêra bestnaene, pêra biyaene, pêra girêdaene, pêra guretene, pêra mendene, pêra naene, pêra niştene, pêra niyaene, pêra zeleqiyaene, pêra zeleqnaene

 

pêro ... : pêro cınıtene, pêro daene, pêro gınaene, pêro vısnaene, pêro vışiyaene

 

pıra ... (> pa-) : pıra bestnaene, pıra biyaene, pıra cêriyaene, pıra çızaene, pıra daene, pıra diyaene, pıra girêdaene, pıra guretene, pıra kerdene, pıra kuyaene, pıra mendene, pıra naene, pıra nişiyaene, pıra niştene, pıra niyaene, pıra qirraene, pıra şiyaene, pıra vınetene, pıra zeleqiyaene, pıra zeleqnaene,

 

pıro ... (> po-) : pıro amaene, pıro bırnaene, pıro bırriyaene, pıro biyaene, pıro daene, pıro gınaene, pıro kerdene, pıro naene, pıro pılesnaene, pıro pıleşiyaene, pıro sanaene, pıro şiyaene

ra- (> a-) : raamaene, raarasnaene, raaraşiyaene rabıjiyaene, rabılaene, rabıliyaene, rabılnaene, rabırnaene, rabırriyaene, rabıznaene, rabiyaene, raceneqiyaene, raceneqnaene, racêraene, racêrnaene, raçarnaene, raçinaene, raçinıtene, radaene, radiyaene, rafiştene, rafiyaene, ragızgıznaene, ragıjiyaen, ragojiyaene, ragoştene (ragozaene), raguretene, rakerdene, rakotene, raleqnaene, ralewiyaene, ralüyaene (ralütene), ramendene, ramerrediyaene, ramerrednaene, raniştene, raontene, raperraene, rapernaene, rapıroznaene, rapızıriyaene, rapızırnaene, raqılaene, raqılasnaene, raqılaşiyaene, raqılaynaene, raqızıliyaene, raqızılnaene, rarasnaene, raridene, rariyaene, rasamotiyaene, rasanaene (rasanıtene), rasaniyaene, rasendeliyaene, rasepeliyaene, rasepelnaene, rasamotiyaene, raseweşiyaene, rasıkoaene, rasımıtene, rataşêliyaene, rataşêlnaene, rataştene (ratasnaene), rataşiyaene, ratenaene (ratenıtene), rauştene, raurznaene, ravejiyaene, raverdaene (raverdene), raverdiyaene, ravêrdene (ravêraene), ravêrdiyaene, ravısnaene, ravışiyaene, ravırtene, raviarnaene, raviarriyaene, ravurriyaene, raxelesnaene, raxeleşiyaene

ro- : robiyaene, rocınaene, rocıniyaene, rodaene, rohelesnaene, roheleşiyaene, rokerdene, rokotene, romerdiyaene, ronaene, roniştene, roniyaene, rophezeknaene, ropholknaene, ropırojiyaene, ropırosnaene, ropıroşiyaene, ropıroznaene, roqulotnaene, roroynaene, rosanaene, rosaniyaene, roverdaene, rovetene, rovılesnaene, rovıleşiyane, rovijiyaene, rovitene (rovizaene), roviznaene

tede ... : tede eştene, tede biyaene, tede cerrevnaene, tede dezaene, tede kerdene, tede mendene, tede şiyaene, tede verdaene, tede verdiyaene, tede vınetene, tede vışiyaene

 

- : têalajiyaene, têalaznaene, têarnoğiyaene, têfiştene, têfiyaene, têkotene, tênımıtene, tênımiyaene, têmırojiyaene, têmosaene, têvetene

têra ... : têra biyaene, têra cêraene, têra çarnaene, têra çarniyaene, têra kerdene, têra piştene, têra soynaene

têro ... : têro cınıtene, têro pılesnaene, têro pıleşiyaene

tıra ... (> ta-) : tıra çarnaene, tıra fiştene (tafiştene), tıra kerdene, tıra naene, tıra soynaene, tıra şiyaene

 

tıro ... : tıro amaene, tıro biyaene, tıro cınıtene, tıro eştene, tıro kerdene, tıro rışiyaene, tıro şiyaene, tıro vejiyaene

we[r]- : weamaene, weazariyaene, weazarnaene, weardene, weberdene, webiyaene, wecêraene, wecêriyaene, wecınıtene, wecıniyaene, weçarnaene, weçarniyaene, weçinıtene, weçiniyaene, wedaene, wedardene, wedariyaene, wediyaene, weeştene, wefiştene, wegirgiriyaene, wegirgirnaene, wegiriyaene, weguretene, wekerdene, wekerkesnaene, wekerkeşiyaene, wekınıtene, weonciyaene, we(r)ontene,  weperçefiyaene, weperçefnaene, weperpesnaene, weperpeşiyaene, weperraene, wepernaene, wepındofiyaene, wepıspışiyaene, wepızırnaene, wesanaene, wesemernaene, wesemerriyaene, wesıpıtene, weşüyaene (weşütene), wevejiyaene, wevırrısknaene, wevijiyaene, weviznaene, wevizniyaene

.......................................

Waxtqesê aktif u pasifi (aktif ve pasif eylemler) :

...........................................................................

      -ø- : -iya-

daene : diyaene²

ra·verdaene : ra·verdiyaene

ro·naene : ro·niyaene*

verdaene : verdiyaene

...........................................................................                 

      -d- : -na-

mordene : mornaene

………………………………………………...

-d- : -iya-

çerdene : çeriyaene

mordene : moriyaene

terdene : teriyaene

vêrdene : vêrdiyaene

vordene : voriyaene

wendene : waniyaene

werdene : weriyaene

we·dardene : we·dariyaene

...........................................................................

     -t- : -na-

khustene : khuznaene

ra·uştene : ra·urznaene

voştene : voznaene

............................................................................

-t- : -iya-

de·rütene : de·rüiyaene

deştene : derjiyaene

dıtene : doşiyaene

eştene : erjiyaene

guretene : cêriyaene

kiştene : kişiyaene

kırrıştene : kırrışiyaene

kotene¹ : koçiyaene

nuştene : nuşiyaene

ontene : onciyaene

piştene : pişiyaene

potene : pojiyaene

rotene : roşiyaene

ro·vitene : ro·vijiyaene

sentene : senciyaene

şütene : şüiyaene

taştene : taşiyaene

tırtene : tıriyaene

vatene : vajiyaene

vetene : vejiyaene

vınetene : vındiyaene

vıraştene : vırajiyaene

voştene : vojiyaene

waştene : wajiyaene

...........................................................................

     

-ıt- : -iya-

cınıtene : cıniyaene

çinıtene : çiniyaene

esterıtene : esteriyaene

hencıtene : henciyaene

kınıtene : kıniyaene

munıtene : muniyaene

nımıtene : nımiyaene

pêmıtene : pêmiyaene

pıskıtene : pişkiyaene

ramıtene : ramiyaene

ruçıkıtene : ruçıkiyaene

sıkıtene : şikiyaene

sımıtene : sımiyaene

xapıtene : xapiyaene

xerepıtene : xerepiyaene

...........................................................................

       -ıt- : -na-

pêmıtene : pêmnaene

...........................................................................

-a- : -na-

bervaene : bervnaene

cüyaene : cüiyaene

çeqaene : çeqnaene

çeraene : çıraynaene

çhılkaene : çhılknaene

çhikaene : çhiknaene

çhirraene : çhirnaene

çhivaene : çhivnaene

çılqaene : çılqnaene

çırpaene : çırpnaene

çızaene : çıznaene

dezaene : deznaene

fırraene : fırnaene

fiqaene : fiqnaene

fisaene : fisnaene

gımaene : gımnaene

gırmaene : gırmnaene

gızgızaene : gızgıznaene

gurraene : gurnaene

guzaene : guznaene

hewaene : hewnaene

hirraene : hirnaene

huyaene : huyaynaene

khaftaene : khaftnaene

khartaene : khartnaene

khırtaene : khırtnaene

kufaene : kufnaene

kungaene : kungnaene

kuyaene : kutnaene

lawaene : lownaene

lengaene : lengnaene

leqaene : leqnaene

lerzaene : lerznaene

lewaene : lewnaene

mılaene : mılnaene

mılçaene : mılçnaene

mısaene : mısnaene

mosaene : mosnaene

nıqaene : nıqnaene

peqaene : peqnaene

perraene : pernaene

phıtaene : phıtnaene

pısaene : pısnaene

poaene : poynaene

pufaene : pufnaene

qırçaene : qırçnaene

qızaene : qıznaene

qirraene : qirnaene

qiştaene : qiştnaene

qultaene : qultnaene

ra·perraene : ra·pernaene

ra·qılaaene : ra·qılaynaene

remaene : remnaene

reqaene : reqnaene

sermaene : sermnaene

soaene : soynaene

şirpaene : şirpnaene

şirraene : şirnaene

teqaene : teqnaene

tersaene : tersnaene

tıkaene : tıknaene

tıngaene : tıngaene

tısaene : tısnaene

vêsaene : vêsnaene

vıngaene : vıngnaene

vızaene : vıznaene

voraene : vornaene

xırmaene : xırmnaene

xırpaene : xırpnaene

xısaene : xısnaene

xiştaene : xiştnaene

xulaene : xulnaene

xurraene : xurnaene

xusaene : xusanaene

zıngaene : zıngnaene

zırçaene : zırçnaene

zırraene : zırnaene

zırtaene : zırtnaene

zurraene : zurnaene

............................................................................

-a- : -iya-

bervaene : berviyaene

çhirraene : çhirriyaene

çırpaene : çırpiyaene

çızaene : çıjiyaene

cüyaene : cüiyaene

de·verdaene : de·verdiyaene

diyaene¹ : viniyaene

gırmaene : gırmnaene

gurraene : gurnaene

huyaene : huiyaene

kuyaene : kuiyaene

leqaene : leqiyaene

lewaene : lewiyaene

mısaene : mışiyaene

nıqaene : nıqiyaene

persaene : perşiyaene

poaene : poiyaene

qirraene : qirriyaene

reqaene : reqiyaene

sanaene : saniyaene

teqaene : teqiyaene

tıngaene : tıngiyaene

verdaene : verdiyaene

vıngaene : vıngiyaene

xırpaene : xırpiyaene

zanaene : zaniyaene*

zıngaene : zıngiyaene

...........................................................................

-na- : -iya-

 

alaznaene : alajiyaene

bereqnaene : bereqiyaene

bervnaene : berviyaene

bırnaene : bırriyaene

boznaene : bojiyaene

cemednaene : cemediyaene

cerrevnaene : cerreviyaene

çerexnaene : çerexiyaene

çılqnaene : çılqiyaene

çhirnaene : çhirriyaene

de·kupnaene : de·kupiyaene

dırnaene : dırriyaene

dowosnaene : dowoşiyaene

fetelnaene : feteliyaene

gıvısnaene : gıvışiyaene

gızgıznaene : gızgıjiyaene

girênaene : giriyaene

gurênaene : guriyaene

ğeletnaene : ğeletiyaene

hemelnaene : hemeliyaene

hencırnaene : hencırriyaene

herednaene : herediyaene

herrevnaene : herreviyaene

hesavnaene : hesaviyaene

lawnaene : lawiyaene

mısnaene : mışiyaene

mızmıznaene : mızmıjiyaene

neqesnaene : neqeşiyane

nıqnaene : nıqiyaene

niznaene : nijiyaene

perznaene : perjiyaene

poynaene : poiyaene

qarnaene : qariyaene

qedenaene : qediyaene

qefelnaene : qefeliyaene

qereznaene : qerejiyaene

qerresnaene : qereşiyaene

qesenaene : qeşiyaene

qesernaene : qeseriyaene

qetelnaene : qeteliyaene

qırfnaene : qırfiyaene

ra·bırnaene : ra·bırriyaene

ra·bıznaene : ra·bıjiyaene :

ra·qılasnaene : ra·qılaşiyaene

reqesnaene : reqeşiyaene

rezefnaene : rezefiyaene

rısnaene : rışiyaene

rıznaene : rıjiyaene

ro·vılesnaene : ro·vıleşiyane

satnaene : satiyaene

seleqnaene : seleqiyaene

seveknaene : sevekiyaene

sıknaene : şikiyaene

tavatnaene : tavatiyaene

teleqnaene : teleqiyaene

viarnaene : viarriyaene

vısnaene : vışiyaene

vurnaene : vurriyaene  

xasenaene : xaşiyaene

xemelnaene : xemeliyaene

xelesnaene : xeleşiyaene

xeneknaene : xenekiyaene

xerepnaene : xerepiyaene

xezelnaene : xezeliyaene

xırxılnaene : xırxıliyaene

zereqnqene : zereqiyaene

zeweznaene : zewejiyaene

............................................................................

-na- : -niya-

afernaene : aferniyaene

guznaene : guzniyaene

hêrnaene : hêrniyaene

remnaene : remniyaene

tersnaene : tersniyaene

............................................................................

-iya- : -niya-

bırriyaene : bırniyaene

cemediyaene : cemedniyaene

çerexiyaene : çerexniyaene

dırriyaene : dırniyaene

diyaene : viniyaene

feteliyaene : fetelniyaene

giriyaene : gireniyaene

kırrışiyaene : kırrısniyaene

lawiyaene : lawniyaene

rıjiyaene : rızniyaene

vıngiyaene : vıngniyaene

vurriyaene : vurniyaene

xapiyaene : xapniyaene

.......................................

Açıklamalar :

Verbum : Zazaca’da 'eylem'ler kişi, tekil-çoğul, zaman, kip ve cinsiyete (Person, Numerus, Tempus, Modus, Genus) göre bükülür. Ancak bu ayrıntılı ve geniş bir konudur. Burada, yalnızca 'eylemden sözcük türetme' ile ilgili önemli olabilecek bazı bilgileri kısaca aktarıyorum.

 

Verbum-Radix : 'eylem kökü' (+zaman eki) köşeli ayraçlar içinde yazılmıştır. Zazaca’da üç eylem kökü vardır.

-         Präsensstamm : 'şimdiki zaman kökü' aktif eylemlerde -n- ya da -en-, pasif eylemlerde ise -in- ekini alır.

-         Präteritalstamm : 'geçmiş zaman kökü' aktif eylemlerde -ø-*, -d-, -t-, -ıt-, -a-, -na-, pasif eylemlerde ise -iya- ve -niya- eklerini alır.

-         Konjunktivstamm : 'şart kipi kökü' ek almaz, ancak - önekini alır. (Bu ek parantez içinde gösterilmemiştir. Onun yerine bu hanedeki eylem kökününün önüne bir '-' tire işareti konmuştur.)

Verbal-Genus (Diathese) : Zazaca’da iki 'eylem cinsi' vardır.

-         Aktiv (Subjekt-Agens) : Eylemin özneye göre ilişkisi 'aktif' olarak nitelendirilir.

-         Passiv (Objekt-Patiens) : Eylemin nesneye göre ilişkisi 'pasif' olarak nitelendirilir.

 

Eylemin nesneye göre ilişkisi :

-         intransitiv : Direkt nesne almayan eylemlere 'geçişsiz' eylem denir.

-         transitiv : Nesne alan eylemlere 'geçişli' eylem denir.

 

Präverb : 'eylem öneki' (cê-, cêra..., cı-, cıra..., de[r]-, ede cı-, era cı-, ero cı-, pede..., pê-, pêra..., pêro..., pıra..., pıro..., ra-, ro-, tede..., tê-, têra..., têro..., tıra..., tıro..., we[r]-) ile temel eylemlerden yeni eylemler türetilir, dolayısıyle bu eylemlerin anlamı değişir.

 

Infinitiv : Eylemlerin geçmiş zaman köküne -ene eki getirilerek 'mastar' oluşturulur. (Ayrıca bütün eylemler dişil ad olarak da kullanılabilir.)

 

Substantiv (Nomen) : Eylemden mastar eki atılıp, eylem köküne -is eki getirildiğinde, 'ad' (isim) olur.

 

Präterital-Partizip : 'geçmiş zaman ortacı' aktif ve pasif (geçişli veya geçişsiz) eylemlerden sıfat (Adjektiv) olarak kullanılan sözcükler oluşturur. (Eylem köküne getirilen ekler, kişinin cinsine göre değişir.)

-e (n)

-iye (m),

-ey (x)

 

Agentiv-Partizip : 'etkili ortaç' yalnızca aktif ve geçişli eylemlerden sıfat (Adjektiv) ya da ad (Nomen) olarak kullanılan sözcükler oluşturur. (Eylem köküne getirilen ekler, kişinin cinsine göre değişir.)

- (n)

-oğe (m),

-oği (x)

Eylemden sözcük türetme :

-         Çoğu eylemlerin kökü başlıbaşına bir anlam içerir ve bu kökler ad sözcük olarak kullanılabilir. (Ya da tersi, bu eylem kökü olarak görülen sözcükler aslında birer ad veya doğadan yansıma bir sestir. Bunlar mastar eki alarak eyleme dönüşür.)

-         Eylemden sözcük türetmenin diğer bir yolu da, yine eylem köküne -başka- çeşitli ekler getirilip yeni sözcükler türetilebilir. (Bu eklerden bazıları şunlardır: -a, -bend, -e-, -e,

      -ek, -ên, -ık, -ıl, -i ...)

.......................................

n : nêri (eril)

m : may (dişil)

x : xeylê (çoğul)

ø : 'Nullelement' (eksiz)

* : kokê çekuye de diqet ke, ita '-n' esto (sözcüğün köküne dikkat et, burda '-n' vardır)

< : 'ra yeno' (‘den türer)

> : 'beno' (olur)

→ : 'bıvine! /qayt ke!' (bak!)