Waxto ke mı nae ra jü serre ravêr dest kerd cı ke, qurse Kırmancki-Zazaki bıdine, mı waxtê ra tepia di ke, nê zoni ebe sistem musaene de problemanê gırsa ra jü ki kokê waxtqeseyê. Çıke bê nê kokê waxtqesa mordem bese nêkeno waxtqesa bıonco (konyuge kero). A sevet ra mı 500 (phoncsê) ra zêde waxtqesey gureti, onti u waşt ke ebe na qeyde, eke esto, sistemê waxtqesa vecine/doz kerine. Peyniye de no karo ke şıma vinenê ame meydan. Neticê na rêçeramıtene de vecia rüyê hardi ke, mordem bese keno waxtqesê Kırmancki-Zazaki des (10) koma de biaro têare: waxtqesê standardi, w-t1, w-t2, rd1, rd2, w-şt1, w-şt2, w-ıt1, w-ıt2, waxtqesê bêqêydey. Ê her kome hire kokê xo estê. Ebe nê hire koka têde formê waxtqesê ke mumkınê, pêda benê. Mı pelga pêêne de pêdakerdena formê waxtqesa ser ebe 'potene' misali day ke waştişê (waştê) nê kari zelal bo.

Na mavên de gere ke qalê jü xususê bini ki bıkerine. Qeydê pêdakerdena koka waxtqesê ke pelga pêêne derê serba watqesê standardi, w-ıt2, w-t2 u waxtqesê bêqeydey nêbenê, çıke qeydê dina zobinaê.

Dolimêna nina ser vındenime. Jü ki, taê waxtqesey estê ke, dı formê xuyê mesderi estê. Vajime ke Gımgım de hem zanıtene (w-ıt2) hem ki zanaene (w-standardi) vacino, hem cüiaene (w-standardi) hem ki cütene (w-ıt2), hem şıkıtene (w-ıt2) hem ki şıknaene (w-standardi) vacino. Gorê zanıtena mı no Mamekiye de ki niaro. Cao ke icab kerd u cao ke mı besekerd, hurdımina formi ki mı têkhaleke de nusnay.

Axriye, wazen ke Jacobsoni [1] u Toddi [1] ra, serba emegê xoyê zonê ma ser, vacine, Heq şima ra razi bo. Bê dina u emegê dina no nusteo ke şıma ver dero, nêamênê meydan. Tabi ez phostdariya Mehmet Doğani ki xo vira nêken, wa Xızır karê cı raşt bero, khal u pir kero, marê verdo.

***

Mı nê karê xo deqa peêne de ruşna Jacobsoni, ey ki mırê fıkrê xo nusna rusna. Berx u dar bo. Notanê deyra, çiyo ke muhim bi, mı şana peê tektê xo. Notê Jacobsoni ebe Alamanki bi. Waxtê mı çine bi ke bıçarni zonê ma. Aera mı çıtur ke gureti, hen verday.


n,i, x, l, b, c, d, s...
Verben(Standartverben) / Waxtqesê Standardi

 

Zazaki
Mastar(Aktiv)
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
heşnaene heşn- bı-heşn- heşn-en- hören duymak
hêrnaene hern- bı-hern- hern-en- (ein)kaufen satın almak
xıncnaene/
xencıtene
xıncn- bı-xıncn- xıncn-en- zerdrücken,
zerqeutschen
ezmek
remnaene remn- bı-remn- remn-en- entführt kaçırmak
nıvısnaene/
nustene
nıvısn- bı-nıvısn- nıvısn-en- schreiben yazmak
şikiyaene şiki- bı-şiki- şiki-n- können yapabilmek
huiyaene hui- bı-hui- hui-n- lachen gülmek
şermaiyaene şermai- bı-şermai- şermai-n- sich schämen utanmak
cüiyaene/cütene cüi- bı-cüi- cüi-n- kauen çinemek
guriaene guri- bı-guri- guri-n- arbeiten çalışmak
asaene as- bı-as- as-en- aussehen gözükmek
kuxaene kux- bı-kux- kux-en- husten öksürmek
ronaene n- ro ron-
(bı darino we)
n-an- ro (hin)legen indirnek,
bırakmak
daene d- bı-d- d-an- geben vermek
nalaene nal- bı-nal- nal-en- vor qual
schreien
inlemek
berbaene berb- bı-berb- berb-en- weinen ağlamak
(çiye)
naene
gın- bı-gın gın-en- in etw fallen.. birşeye
düşmek
recaene rec- bı-rec- rec-en- fließen akmakVermutete Grundregel: Durch kürzen der Endung -aene/-ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumtamm, Konjunktivstamm, Präsensstamm der Standartverben ( n, i, x, l, b, c, d, s...-Verben )

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -aene/-ene wêdardene, koka waxtê veri, koka waxtê nıkay ebe koka modusê waştenê ê waxtqesê standardi (waxtq.- n, i, x, l, b, c, d, s..) ênê meydan.


t1-Verben / Waxtqesê-t1

 

Zazaki-Infinitiv Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
potene pot- bı-poc- poc-en- kochen pişirmek
kotene kot- bı-koç- koç-en- nagen kemirmek
ontene ont- bı-onc- onc-en- ziehen çekmek
vetene vet- bı-vec- vec-en- (herraus)holen çikarmak
sentene sent- bi-senc- senc-en- abwiegen dartmak
vırtene vırt- bı-vır(e)j- vır(e)j-en- sich übergeben kusmak
rotene rot- bı-roş- roş-en- verkaufen satmak
dıtene (ausnahme) dıt- bı-doş- doş-en-   sağmak
t2-Verben/ Waxtqesê-t2

 

Zazaki-
Infinitiv
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
şütene şüt- bı-şü- şü-n- waschen yıkamak
derütene rüt- de bı-- de -n- de kehren, fegen süpürmek
kutene, (kewtene) kut-, (kewt-) bı-ku- ku-n- in etwas geraten (bir şeye)
girmek
cütene/cüiaene cüt- bı-- -n- kauen çiğnemekVermutete Regel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm.Um Konjunktivstamm und Präsensstamm zu erhalten wird bei den t1-Verben aus dem t entweder ein ç, ş, oder ein j, wärend bei den t2-Verben lediglich das t wegfällt.

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene wêdardene, koka waxtê veri êna meydan, t ê Waxtqesê-t1 vurino ra u beno ç, ş, yaki j u ebe na qeydê koka waxtê nıkay be koka modusê waştene ê Waxtqeşê-t1 ênê meydan. Ê Waxtqesê-t2 de teynia herfa t darina wê.


şt1 (st)-Verben / Waxtqesê-şt1

 

Zazaki-Infinitiv Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
reştene reşt bı-res- res-en- erreichen yetişmek
kiştene kişt- bı-kiş- kiş-en- töten öldürmek
piştene pişt- bı-piş- piş-en einwickeln sarmak
nustene/nıvısnaene nust- bı-nus- nus-en- schreiben yazmak
listene list- bı-les- les-en- schlecken
ablecken
yalamak
roniştene nişt- ro-niş- niş-en- sitzen oturmak
taştene taşt- bı-taş- taş-en- ausgraben(Holz) kazmak
rıstaene rışt- bı-rıs- rıs-en- stricken örmek,
eğirmek
şt2 (st)-Verben / Waxtqesê-şt1

 

Zazaki-Infinitiv Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
waştene waşt- bı-waz- waz-en- wollen istemek
vıraştene vıraşt- bı-vıraz- vıraz-en- bauen inşa etmek
deştene deşt- bı-derz- derz-en- nähen dikmek
rauştene/raveştene ust-/
veşt- ra
raurz-/
raveşt-
urz-en- ra/
vez-en- ra
aufstehen kalkmak
eştene eşt- bı-erz- erz-en- (weg)werfen atmak
kustaene kust- bı-kuz- kuz-en- geräusch vor qual
(bei Tieren)
inlemek
(hayvan)
ragoştene goşt- ra bı-goz- goz-en- ra umfüllen  Vermutete Grundregel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm. Beim Konjuktivstamm und Präsensstamm wird aus dem şt1 ein ş (indem das t wegfällt). Bei den şt2-Verben wird aus dem şt z oder rz.

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene , wêdardene koka waxtê veri êna meydan, t ê waxtqesê-şt1 darina wê u ebe na qeydê koka waxtê nıkay be koka modusê waştene ra ê waxtqesê- şt1 ênê meydan.Ê waxtqesê-şt2 de şt vurino ra beno z yaki rz.


rd1-Verben, rn-Verben

 

Zazaki-Infinitiv Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
mardene mard- bı-mar- mar-en- zählen saymak
wendene wend- bı-wen- wan-en- lesen okumak
mendene mend- bı-man- man-en- bleiben kalmak
raverdene verd- ra ra-ver-
(bı darino we)
ver-en- ra- vorbei sein geçmek
terdene terd- bı-ter- ter-en- rasieren traş olmak
çerdene çerd- bı-çer- çer-en- weiden,
grasen
otlamak
merdene merd- bı-mır- mır-en- sterben ölmekVermutete Regel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm. Um den Konjunktivstamm und Präsensstamm zu erhalten muß zusätzlich das d weggekürzt werden.

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene wêdardene, koka waxtê veri êna meydan, ebe reyna wêdardena d ki koka waxtê nıkay be koka modusê waştene ênê meydan.


ıt1-Verben / Waxtqese-ıt

 

Zazaki-Infinitiv
(Aktiv)
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
cınıtene cınıt- bı-cın- cın-en- spielen
(musik)
oynamak
(muzik)
çinitene çinit- bı-çin- çın-en- mähen biçmek
pinıtene pinıt- bı-pin- pin-en- verfolgen,
nachgehen
takip
etmek
ramıtene ramıt- bı-ram- ram-en- fahren sürmek
kınıtene kınıt- bı-kın- kın-en- graben kazmak
pawıtene pawıt- bı-paw- paw-en- warten beklemek
şınıtene şınıt- bı-şın- şın-en- niesen hapşurmak
pêmitene pêmıt- bı-pêm- pêm-en- messen ölçmek
lıtene lıt- bı-l- l-en- saugen emmek
mınıtene mınıt- tê bı-mın- tê mın-en- tê bedecken örtmek
şanıtene şanıt-pê pê-şan-
(bı darino we)
şan-en pê errichten kurmak
munıtene munıt- bı-mun- mun-en- knüpfen örmek
zanıtene/zanaene zanıt-/zan- bı-zan- zan-en- wissen bilmek
wêşipıtene şipıt- wê bı-şipıt- wê şip-en- wê in einem
Atemzug
trinken
bir
yudumda
içmekVermutete Regel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm. Um den Konjunktivstamm und Präsensstamm zu erhalten, muß zusätzlich das ıt weggekürzt werden.

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene wêdardene koka waxtê veri êna meydan. Reyna ke ıt daria wê, koka waxtê nıkay be koka modusê waştene ra ê Waxtqeşê-ıt ênê meydan


ıt2 Verben

 

Zazaki-Infinitiv
(Aktiv)
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
hencıtene/
hencnaene
hencıt-/hencn- bı-hencn- hencn-en- zerquetschen,
zerdrücken
ezmek
xapıtene/
xapnaene
xapıt-/xapn- bı-xapn- xapn-en- überreden,
verleiten
kandırmak
xerepıtene/
xerepnaene
xerepıt-/xerepn- bı-xerepn- xerepn-en- unbrauch-bar
machen
bozmak,
çürütmek
şıkıtene/
şıknaene
şıkıt-/şıkn- bı-şıkn- şıkn-en- zerbrechen,
kaputtmachen
kırmak
tekıtene/
teknaene
tekıt-/tekn- bı-tekn- tekn-en- sich entfernen terk etmek
çılqıtene/
çılqnaene
çılqıt-/çılqn- bı-çılqn- çılqn-en- schütteln çalkalamak
nıçkıtene/
nıçknaene
nıçkıt-/nıçkn- bı-nıçkn- nıçkn-en leicht stoßen,
stechen
dürtmek
rüçıkıtene/
rüçıknaene
rüçıkıt-/rüçıkn- bı-rüçıkn- rüçıkn-en- zerrütten yolmak,
koparmakVermutete Regel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm. Beim Übergang zum Konjunktiv- und Präsensstamm verwandelt sich ıt in einem n

Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene wêdardene koka waxtê veri êna meydan. Koka modusê waşten be koka waxtê nıkay de ıt vurino ra beno n.


rd2 Verben

 

Zazaki-Infinitiv
(Aktiv)
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
ardene ard- bi-ar- a-n- (her)bringen getirmek
berdene berd- (bı)-ber- b-en- (weg)bringen getirmek
werdene werd- bı-wer-; bı-wur-
;b(ı)ur-
w-en- essen yemek
kerdene kerd- bı-ker- k-en- machen yapmak
rarerdene rerd- ra rer- ra
(bı darino we)
r-en- ra mahlen öğütmek
dardene dard- wê dar- wê
(bı darino we)
d- an- wê wegschaffen kaldırmakVermutete Regel: Durch kürzen der Endung -ene an dem Aktiv-Infinitiv erhalten wir den Präteritumstamm. Um den Konjunktivstamm zu erhalten kürzt man den darauffogenden Buchstaben d. Durch ein zusätzliches Kürzen der, dem d vorangestellten Buchstaben (e)r, erhalten wir den Präsensstamm. Gumanê Qanuni: Ebe mastar ra -ene wêdardene, koka waxtê veri êna meydan, Ebe wêdardena herfa d, koka waxtê veri, koka modusê waştene ênê meydan. Ebe reyna wêdardena herfê (e)rê ke d ra ravêr ênê, koka waxtê nıkay êna meydan.


Unregelmäßige Verben / Waxtqesê Bêqeydey (Bêqanuni)

 

Zazaki-Infinitiv
(Aktiv)
Präteritum-
stamm
Konjunktiv-
stamm
Präsensstamm Deutsch Türkçe
vatene va(t)- vac v-an- sagen söylemek
diaene/vinıtene di-/vınıt- bı-vin- vin-en- sehen görmek
tafiştene fişt- ta bı-fi-ta fi-n- ta anzünden alevlendirmek
şiaene şi şor- / şer- şo-n- gehen gitmek
guretene guret- bı-cer- c-en- nehmen almak
amaene am- bi-er- (y)ê-n- kommen gelmek
biaene bi- bı-b- - (Copula) sein olmak
vındetene/ vınetene vındet-/ vınet- bı-vınd- vınd-en- bleiben,
stehen
durmak
tırtene tırt- bı-tır- tır-en- klauen,
stehlen
çalmakKurz vor der Veröffentlichung dieser Arbeit hatte ich die Möglichkeit die Meinung des verehrten Jacobson bezüglich dieser Arbeit zu erfahren. Jacobson hat mich bezüglich der Verbstämme auf einige Besonderheiten aufmerksam gemacht, welche ich hier ergänzend, zur Vervollständigung bzw. Vergleich beifüge.

Er weist auf folgendes hin:

1. Wenn man die Verben analysiert, soll man meistens mit dem< Wurzel des Konjunktivstammes anfangen. Die Wurzelanderungen sind meistens auf dieser Wurzel basiert. Das Präteritummorfem (-a, -t, -d) ist dazu hinzugefügt und manchmal verursacht einige Änderungen zu der Wurzel.

2. Man soll auch im Sicht behalten, daß es drei Formen von dem Präteritummorfem gibt:

-a (meistens mit intransiv Verben und passiv Verben aber auch mit causativ Verben),
-t (stimmlos) oder
-d (stimmhaft) (beide sind meistens mit transitiv Verben verwendet)

3. Man soll auch im Sicht behalten, daß das Passivmorfem -i und das Kausativmorfem -n gehören nicht zu die Wurzel (sie sind Suffixe).A

Jacobson fügt folgendes hinzu: `T. Todd (A Grammer of Dimili) hat die Verbwurzeln in zehn (10) Gruppen geiteilt (siehe Todd. S. 174- 180). Diese Teilung 8 ist auf die letzen Buchstaben der Wurzel basierend. Sie können diese Gruppen mit Dersim-Zaza vergleichen um zu sehen ob es bei Dersim- Zaza auch der Fall ist (ob es stimmt oder nicht).


  letzte Buchstabe
an den
Konjunktivwurzeln
Wurzeländerungen Beispiele
Konjunktivstamm
Präsensstamm
Präteritumst amm
1. -r Im Präsensstamm fällt -r aus. bı-ker-
k-en-
ker-d
2. -r Im Präsensstamm fällt -r aus
und Präteritumwurzel ist anders.
bı-er-
(y)-ê-n-
ame-
3. -r Im Präsensstamm fällt -r nicht aus. bı- mır-
mer-en-
mer-d-
4. -n Im Präsensstamm fällt -n aus.
(Dies ist nicht der Fall in Dersim-Zaza.)
bı- zon-
zon-en- (siehe Siverek-Zaza: za-n-)
zon-a
5. -n Im Präsensstamm fällt -n nicht aus. bı-çin-
çin-en-
çin-ıt-
6. -n (kausativ)
(verursachen)
Wurzel bleibt ungeändert. bı- mır-
mer-en-
mer-d
7. -c/-j/-z Im Präsensstamm fällt -c/-j/-z aus. bı-vac-
va-n-
va-t-
8. -c/-j/-z Im Präsensstamm fällt -c/-j/-z nicht aus. bı-poc-
poc-en
po-t-
9. -[Vokal] Im Konjunktiv- und Präteritumstamm fällt das Vokal aus. bı-d-
da-n-
d-a-
10. -[Konsonant] Wurzel bleibt meistens ungeändert. bı- mus-
mus-en-
mus-a-